Esenbekova Perizat Abdykairovna
Eszhanov Birlikbaj Eszhanyly
Al-Farabi Kazakh National University
eszhanovbirlik@gmail.com
Sulejmenov Maratbek Zhaksybekov
Institute of Zoology Republic of Kazakhstan
maratbek.suleimenov@zool.kz
Nikolaev Georgij Vladimirovich
Institute of Zoology Republic of Kazakhstan
nikolajevg@yahoo.com
Yashenko Roman Vasilievich
Institute of Zoology Republic of Kazakhstan
roman.jashenko@zool.kz
Akhmetov
Hamit Agabekovich
Kolsay Lakes National Park
hamitkolsai@mail.ru
Kabak
Ilya Igorevich
All-russian Institute of plant protection
ilkabak@yandex.ru
Li Yaomin
Xinjiang Institute of Ecology and Geography
lym@ms.xjb.ac.cn
Blank David
Koshkimbaev Karshyga Sarsenbajuly
Al-Farabi Kazakh National University
karshyga.kosh@gmail.com
Musabekov Kylyshbaj Satymbekuly
Al-Farabi Kazakh National University
kilishbay@mail.ru

en_GBEnglish (UK)